top of page

Advokatfirmaet de Vibe har over 40 års erfaring med straffesaker.

 

Våre spesialiserte advokater kan bistå på alle trinn i prosessen - fra saken anmeldes, under etterforskningen, ved pågripelse og under varetektsfengsling og når saken kommer opp for retten.

Advokatene hos oss arbeider med alle lovbrudd, og prosederer saker for alle instanser, både i tingrett, lagmannsrett og Høyesterett.

 

Les mer om advokatene her.
 

Hva koster det?
I de fleste tilfeller dekker det offentlige våre kostnader i forbindelse med straffesaker. 
Ta kontakt, og vi vil undersøke dette for deg. 

# Råd og veiledning under etterforskning

# Råd i forkant av avhør 

# Bistand under avhør

# Vurdering av bevis 

# Ved pågripelse

# Ved varetektsfengsling

# Under varetekt 

# Andre rettsmøter

# Utlevering av beslag

# Forberedelser til rettssak

# Under rettssaken 

# Grundig gjennomgang av dommen

# Vurdering av anke

# Bistand med anke

# Spørsmål om gjenopptakelse

Ved behov og etter avtale tilbyr vi oppfølgning etter domfellelse og/eller under soning.

'Vi arbeider med alle lovbrudd!

Våre advokater arbeider med alle lovbrudd.  Alt fra mindre trafikkovertredelser som kjøring uten førerkort og ruspåvirket kjøring til alvorlige volds- og seksuallovbrudd og økonomisk kriminalitet.

 

Vi bistår både ved fullbyrdede lovbrudd, ved forsøk på lovbrudd og ved medvirkning til lovbrudd.

Brudd på vegtrafikkloven

Promillekjøring/kjøring i ruspåvirket tilstand, kjøring uten førerkort og uaktsom kjøring med mer. 

Trusler og tvang

Tvangsekteskap, frihetsberøvelse, menneskehandel, slaveri, omsorgsunndragelse, hensynsløs adferd, krenkelse av privatlivets fred, stalking, deling av krenkende bilder/deling av nakenbilder.

Ordensforstyrrelser og opptøyer 

Hindring av offentlig tjenestemann, motarbeiding av rettsvesenet, hatefulle ytringer, diskriminering, oppfordring til straffbare handlinger og falsk alarm.
 

Narkotika og narkotikaovertredelser

Innføring, oppbevaring, kjøp og salg av narkotika og andre narkotikaovertredelser, brudd på legemiddelloven, smitteoverføring og smittespredning, overtredelse av alkoholloven og miljøkriminalitet.

Våpen og våpenbesittelse

Ulovlig bevæpning på offentlig sted, ulovlig befatning med skytevåpen, oppbevaring og besittelse av våpen og fremkalling av fare for allmennheten.

Datakriminalitet/cyberkriminalitet og ID-tyveri 

Identitetskrenkelse, innbrudd i datasystem, dokumentforfalskning/dokumentfalsk, dokumentødeleggelse, misbruk av identitetsbevis og pengeforfalskning/pengefalsk.

Vold og voldslovbrudd

Kroppskrenkelse og grov kroppskrenkelse, kroppsskade og grov kroppsskade, drap, mishandling i nære relasjoner, kjønnslemlestelse, forsømmelse av hjelpeplikt, hensettelse i hjelpeløs tilstand, slåsskamper.

Seksuallovbrudd og sedelighet

Voldtekt og grov uaktsom voldtekt, misbruk av stilling/misbruk av overmaktforhold, seksuell handling, seksuell omgang, seksuelt krenkende adferd, kjøp av seksuelle tjenester, hallikvirksomhet og formidling av prostitusjon, avtale om møte for å begå seksuelt overgrep ("grooming"), fremvisning av seksuelle overgrep mot barn, fremstilling av seksuelle overgrep mot barn, incest og seksuell omgang mellom andre nærstående.

Tyveri, heleri og hvitvasking

Tyveri og grovt tyveri, underslag og grovt underslag, ran og grovt ran, utpressing, heleri, hvitvasking, biltyveri (brukstyveri av motorvogn).

Økonomisk kriminalitet

Bedrageri og grovt bedrageri, forsikringsbedrageri, skattesvindel, korrupsjon og grov korrupsjon, påvirkningshandel, økonomisk utroskap og grov uaktsom utroskap.

bottom of page