top of page

Foreldretvister 

Et samlivsbrudd er krevende og belastende for involverte parter, og det er mange vesentlige forhold som ofte må avklares i løpet av kort tid. Noe av det viktigste er å søke å komme til enighet om en samværsordning for barna - hvor skal barna bo, og hvor mye tid skal de tilbringe hos hver av foreldrene? 

Barnefordelingssaker og andre familietvister byr på mange rettslige problemstillinger, og det er mange begreper med ulikt innhold som kan skape forvirring. Hva innebærer foreldreansvar, daglig omsorg, fast bosted, delt fast bosted og samvær? 

Advokatfirmaet de Vibe kan bistå med en juridisk vurdering av samværsordninger og i forbindelse med utforming av samværsavtaler. Vi har god erfaring ved bistand i forbindelse med mekling på familievernkontoret, og prosederer jevnlig foreldretvister for domstolene.

Vårt salær i foreldretvister beregnes etter medgått tid. I enkelte tilfeller vil det offentlige dekke kostnadene gjennom ordningen med fri rettshjelp. 

 

Les mer om våre priser og vilkår her.

For spørsmål og behov for juridisk bistand innenfor foreldretvister, ta kontakt med:

Advokat Kaja de Vibe Malling

Advokat Rikke de Vibe

Hva kan vi bistå deg med? 

Utforming av samværsavtaler og forhandlinger mellom foreldre.

Bistand i forbindelse med mekling på familievernkontoret.

Bistand ved rettslig tvist om foreldreansvar, fast bosted og samværsfastsettelse, samt andre foreldretvister.

Kontakt og oppfølgning opp mot andre aktører: Barneverntjenesten, politi og påtalemyndighet, tilsynsfører og sakkyndig. 

Bistand i forbindelse med saksforberedende møter for domstolene.

Prosedering av foreldretvister for domstolene.

bottom of page