top of page

Kontrakter og kontraktsrett

Advokatfirmaet de Vibe har omfattende erfaring med kontraktsrett i vid forstand. Vi har kompetanse til å bistå innenfor et bredt spekter av kontraktsrettslige problemstillinger innenfor en rekke rettsområder, og tilbyr bistand både til selskaper og privatpersoner.

Vi tilbyr bistand i hele verdikjeden: 

Bistand før og under kontraktsinngåelsen

 • Kontraktsforhandlinger

 • Utarbeidelse av kjøpekontrakter og andre kontraktsdokumenter

 • Kvalitetssikring av kontraktsdokumenter
   

Bistand ved uenighet

 • Orientering om hvilke reklamasjons- og foreldelsesfrister som løper 

 • Rettslig og faktisk vurdering av kontraktsbruddet og grunnlaget for dette

 • Veiledning om hvilke mangelsbeføyelser som kan gjøres gjeldende, herunder krav om prisavslag, utbedring, erstatning eller heving

 • Veiledning om hvilke krav man kan gjøre gjeldende som følge av forsinkelse, herunder dagmulkt og erstatning 

 • Bistand ved underbygging av kravet

 • Bistand med fremsettelse av reklamasjonen og forfølgning av kravet overfor motpart

 • Utenrettslige forliksforhandlinger

Bistand ved rettslig tvist

 • Prosessrisikovurdering 

 • Iverksettelse av rettslige skritt, herunder søksmålsvarsel, forliksklage og søksmål 

 • Rettsmekling

 • Prosedering av saken for tingretten 

 • Grundig gjennomgang av dom og vurdering av om det er grunnlag for å anke 

 • Bistand med eventuell anke til lagmannsretten og Høyesterett

Vårt salær i saker om alminnelig kontraktsrett beregnes som hovedregel etter medgått tid.

Les mer om våre priser og vilkår her.

Hva bistår vi med?  

Kjøp og salg av løsøre / alminnelig forbrukerkjøp etter forbrukerkjøpsloven 
 

Bruktkjøp, blant annet kjøp og salg av bil, motorsykkel og båt, og andre kjøp etter kjøpsloven

 

Kjøp og salg av pakkereiser etter pakkereiseloven 

 

Kjøp og salg av håndverkertjenester etter håndverkertjenesteloven og andre tjenestekontrakter

 

Ulovfestede avtaleforhold 

Eiendom og entrepriserett 

bottom of page