top of page

Tvangsmidler

Ransaking, kroppsvisitering, kroppsundersøkelse, innhenting av DNA, beslag, kommunikasjonskontroll, pågripelse og varetekt er noen av de mest brukte virkemidlene mot mistenkte under en etterforskning. Besluttes det tvangsmidler mot deg, får du umiddelbart status som siktet i saken.

Felles for alle tvangsmidler er at det må være en god grunn til å iverksette det aktuelle middelet. Tvangsmidlene kan ikke brukes hvis inngrepet anses som uforholdsmessig. Les nærmere om dette i straffeprosessloven § 170a  (link til Lovdata).

 

Det må også være en "skjellig grunn til mistanke" om at du har begått en konkret straffbar handling. Skjellig grunn til mistanke vil si at det anses som mer sannsynlig enn ikke at du har begått handlingen. Det er nok med sannsynlighetsovervekt, det vil si mer enn 50 % sannsynlig.

Det kreves med andre ord mindre enn det som kreves for å ta ut en tiltale eller for å idømme straff, som krever nærmere 100 % sannsynlighet.

bottom of page