top of page

Utlendingsrett

Reglene for adgang til og opphold i Norge er i konstant utvikling, og byr på mange rettslge problemstillinger. Utlendingsrett omhandler blant annet regelverket om asyl, vern mot forfølgelse og opphold på humanitært grunnlag, og utlendingers særlige rettigheter (og plikter) i Norge. Når har man krav på oppholdstillatelse, norsk statsborgerskap, trygd og beskyttelse?

 

Utlendingsretten går på tvers av flere rettsområder, blant annet strafferett, foreldretvister og barnevern, og arbeidsrett knyttet opp mot arbeidsinnvandring, samt diskriminerings- og likestillingsrett og sosial dumping. I Advokatfirmaet de Vibe har vi god erfaring innenfor alle disse feltene. 

 

Vårt salær i utlendingssaker dekkes normalt av det offentlige etter ordningen om fri rettshjelp. I motsatt fall beregnes salæret etter medgått tid. Les mer om våre priser og vilkår her

For spørsmål og behov for juridisk bistand innenfor utlendingsrett, ta kontakt med:

Advokat Kaja de Vibe Malling

Advokat Benedict de Vibe

Advokatfullmektig Iqra Tahir

Hva kan vi hjelpe med?  

Søknad om familiegjenforening 

Søknad om oppholdstillatelse

Søknad om permanent opphold

Søknad om statsborgerskap 

Varsel eller vedtak om tilbakekall av tillatelse, utvisning eller bortvisning 

Avslag på arbeidstillatelse 

Oppfølgning av søknader hos Utlendingsdirektoratet (UDI) eller Utlendingsnemnda (UNE)

Klage på vedtak 

Prosedering av utlendingssaker for domstolene 

bottom of page