top of page

'Er du anmeldt, siktet eller tiltalt i en straffesak og trenger en forsvarer? Saken din er i trygge hender. 

 

Advokatfirmaet de Vibe har over 40 års erfaring med straffesaker, og våre spesialiserte advokater kan bistå som din forsvarer på alle trinn i prosessen - fra saken anmeldes, under etterforskningen, ved pågripelse og varetektsfengsling og når rettssaken kommer opp.

Våre advokater arbeider med alle lovbrudd, og prosederer saker i alle instanser, både i tingrett, lagmannsrett og Høyesterett.

I de fleste tilfeller vil det offentlige dekke våre kostnader i forbindelse med straffesaker når tiltale er tatt ut.

Ta kontakt, og vi vil undersøke dette for deg. 

Våre advokater arbeider med alle lovbrudd:

 

Alt fra mindre trafikkovertredelser som kjøring uten førerkort til alvorlige volds- og seksuallovbrudd og økonomisk kriminalitet. Vi bistår både ved fullbyrdede lovbrudd og ved forsøk på lovbrudd og medvirkning til lovbrudd.

Brudd på vegtrafikkloven

Promillekjøring/kjøring i ruspåvirket tilstand, kjøring uten førerkort og uaktsom kjøring med mer. 

Trusler og tvang

Tvangsekteskap, frihetsberøvelse, menneskehandel, slaveri, omsorgsunndragelse, hensynsløs adferd, krenkelse av privatlivets fred, stalking, deling av krenkende bilder/deling av nakenbilder med mer. 

Ordensforstyrrelser og opptøyer 

Hindring av offentlig tjenestemann, motarbeiding av rettsvesenet, hatefulle ytringer, diskriminering, oppfordring til straffbare handlinger og falsk alarm med mer.

Narkotika og narkotikaovertredelser

Innføring, oppbevaring, kjøp og salg av narkotika og andre narkotikaovertredelser, brudd på legemiddelloven, smitteoverføring og smittespredning, overtredelse av alkoholloven og miljøkriminalitet med mer

Våpen og våpenbesittelse

Ulovlig bevæpning på offentlig sted, ulovlig befatning med skytevåpen, oppbevaring og besittelse av våpen og fremkalling av fare for allmennheten med mer

Datakriminalitet/cyberkriminalitet og ID-tyveri 

Identitetskrenkelse, innbrudd i datasystem, dokumentforfalskning/dokumentfalsk, dokumentødeleggelse, misbruk av identitetsbevis og pengeforfalskning/pengefalsk med mer

Vold og voldslovbrudd

 Kroppskrenkelse og grov kroppskrenkelse, kroppsskade og grov kroppsskade, drap, mishandling i nære relasjoner, kjønnslemlestelse, forsømmelse av hjelpeplikt, hensettelse i hjelpeløs tilstand, slåsskamper

Seksuallovbrudd og sedelighet

Voldtekt og grov uaktsom voldtekt, misbruk av stilling/misbruk av overmaktforhold, seksuell handling, seksuell omgang, seksuelt krenkende adferd, kjøp av seksuelle tjenester, hallikvirksomhet og formidling av prostitusjon, avtale om møte for å begå seksuelt overgrep ("grooming"), fremvisning av seksuelle overgrep mot barn, fremstilling av seksuelle overgrep mot barn, incest og seksuell omgang mellom andre nærstående med mer. 

Tyveri, heleri og hvitvasking

Tyveri og grovt tyveri, underslag og grovt underslag, ran og grovt ran, utpressing, heleri, hvitvasking, biltyveri (brukstyveri av motorvogn) med mer. 

Økonomisk kriminalitet

Bedrageri og grovt bedrageri, forsikringsbedrageri, skattesvindel, korrupsjon og grov korrupsjon, påvirkningshandel, økonomisk utroskap og grov uaktsom utroskap med mer.

Hva kan vi hjelpe med? 

# Råd og veiledning under etterforskningen av saken

Oppfølgning av etterforsker og politiadvokat

# Råd i forkant av avhør og bistand under avhør

# Vurdering av bevis

# Ved pågripelse og/eller varetektsfengsling

# Under varetekt og ved fengslinger

I andre rettsmøter under etterforskningen

# Utlevering av beslag

# Veiledning om gangen i en rettssak

# Grundige forberedelser og råd i forkant av rettssaken

# Under rettssaken 

# Grundig gjennomgang av dommen og vurdering av mulig anke

# Spørsmål om gjenopptakelse

# Ved behov og etter særlig avtale tilbyr vi oppfølgning som står i sammenheng med straffesaken etter domfellelse og/eller under soning.

bottom of page