top of page

Eiendom

Advokatfirmaet de Vibe er spesialisert innenfor eiendomsrett, og har omfattende erfaring med et bredt spekter av eiendomsrettslige problemstillinger. 

Våre advokater tilbyr juridisk rådgivning til privatpersoner og selskaper i hele verdikjeden - fra kontraktsforhandlinger og utforming av kontraktsdokumenter, og ved uenighet og rettslig tvist. Vi yter juridisk bistand ved utenrettslige forliksforhandlinger, behandling av krav for forliksrådet og i boligtvistnemnda samt ved rettsmekling og prosedering av eiendomsrettslige tvister for domstolene.
 

Vi tilbyr bistand innenfor:

 • Kjøp og salg av tomt og eiendom "som den er"/"as is" etter avhendingsloven

 • Sameierettslige problemstillinger og ektepakt

 • Naborett og nabotvist

 • Kjøp og salg av bolig under oppføring etter bustadoppføringslova

 • Utleiekontrakter: Nye, eksisterende og avsluttede husleieforhold / husleiekontrakter, både mellom private og i næringsvirksomhet

For spørsmål og behov for juridisk bistand innenfor eiendom, ta kontakt med advokat Rikke de Vibe.

Før kontraktsinngåelsen 

 • Kontraktsforhandlinger

 • Due diligence - selskapsundersøkelser og rødflaggsanalyser

 • Utarbeidelse av kontraktsdokumenter, blant annet:

  • Kjøpekontrakter

  • Samboerkontrakter

  • Ektepakt/særeie

  • Leiekontrakter

  • Kontrakter etter bustadoppføringslova 

 • Kvalitetssikring av kontraktsdokumenter og eventuelt salgs- og markedsføringsdokumentasjon, blant annet:

  • Salgsprospekt

  • Illustrasjoner og tegninger

  • Brosjyrer og digitale løsninger

Ved uenighet etter kjøp av eiendom "as is" eller kjøp av bolig under oppføring. Vi bistår både kjøper, selger og utbygger:

For kjøper av eiendom:

 • Orientering om hvilke reklamasjonsfrister og foreldelsesfrister som løper

 • Ved mangler: 

  • Rettslig og faktisk vurdering av mangelskravet og grunnlaget for dette, herunder om det er grunnlag for å holde tilbake deler av kontraktssummen som sikkerhet for kravet

  • Veiledning om hvilke mangelsbeføyelser som kan gjøres gjeldende, herunder krav om prisavslag, utbedring, erstatning og/eller heving

  • Underbygging og dokumentasjon av kravet

  • Fremsettelse av reklamasjon og forfølgning av kravet 
    

 • Ved forsinkelse: 

  • Rettslig og faktisk vurdering av grunnlaget for kravet 

  • Veiledning om hvilke beføyelser som kan gjøres gjeldende som følge av forsinkelsen, herunder erstatning (eventuelt dagmulkt) og/eller heving

  • Underbygging og dokumentasjon av kravet

 

For utbygger eller selger av eiendom:

 • Ved misligholdt betaling:

  • Bistand med å fremsette krav om betaling med tillegg av forsinkelsesrenter ved uberettiget tilbakehold
    

 • Ved uberettiget reklamasjon/uberettigede krav:

  • Bistand med å imøtegå reklamasjonen

  • Oppfølgning av saken overfor kjøper

For kjøper, selger og utbygger:

 • Utenrettslige forliksforhandlinger / forhandlinger, taktikk og strategier 

Husleiekontrakter. Vi bistår både utleiere og leietakere:

Leietakers overtakelse 

 • Veiledning i forkant av leietakers overtakelse av leieobjektet​

 • Bistand i forbindelse med leietakers overtakelse (overtakelsesbefaring, dokumentasjon, protokollering)
   

Rådgivning i leieforholdet

 • Oppfølgning av leiekontrakten

 • Rettslig rådgivning om kontraktsbrudd i løpende leieforhold, herunder betalingsmislighold, brudd på vedlikeholdsplikt, manglende medvirkning m.m.,

 • Rådgivning om hvilke beføyelser som kan gjøres gjeldende, herunder betalingskrav, krav om erstatning, krav om heving, krav om tvangsfravikelse, oppsigelse av leiekontrakt m.m.
   

Utleiers overtakelse av leieobjektet ved endt leieforhold

Avsluttede leieforhold 

Ved rettslig tvist

Prosessrisikovurdering - sannsynlighet for å nå frem med krav, vurdering av risiko for sakskostnader m.m. 
 

Iverksettelse av rettslige skritt: 

 • Søksmålsvarsel

 • Forliksklage

 • Klage til boligtvistnemnda

 • Voldgift 

 • Stevning
   

Bistand fra A til Å i den rettslige prosessen

 • Utarbeidelse av stevning eller tilsvar, og prosesskriv og sluttinnlegg

 • Bistand ved innhenting av dokumentasjon og bevis

 • Samtaler med vitner og sakkyndige

 • Rettsmekling

 • Prosedering av saken for tingretten

 • Grundig gjennomgang av dom og vurdering av om det er grunnlag for å anke

 • Bistand med anke til lagmannsretten og eventuelt Høyesterett

bottom of page