top of page

Hvorfor anmelde et lovbrudd?

av advokat Rikke de Vibe, 15. oktober 2021

Mange vegrer seg for å anmelde straffbare forhold. Det kan være ulike grunner til dette. Noen ønsker å legge episoden bak seg, andre unngår å anmelde i frykt for gjerningspersonen. Enkelte synes at det å anmelde et straffbart forhold er en stor belastning, og er usikre på om de tåler påkjenningen. I andre tilfeller unngår fornærmede å anmelde gjerningspersonen som følge av usikkerhet rundt om handlingen faktisk var straffbar, eller dersom en mener det ikke er nok dokumentasjon som kan bevise at det straffbare forholdet har skjedd.  

 

Dersom du er utsatt for en straffbar handling, er det likevel gode grunner til å anmelde forholdet, selv dersom du er i tvil rundt det som har skjedd eller du mener det ikke er nok bevis til å straffe gjerningspersonen. 

 

En anmeldelse vil lede til en etterforskning. Det påtalemyndighetenes oppgave å vurdere anmeldelsen og grunnlaget for denne, for deretter å vurdere om det er skjellig grunn til å mistenke gjerningspersonen for å ha begått det straffbare forholdet. Denne vurderingen vil være basert på din forklaring samt øvrige bevis og eventuelle vitneforklaringer i saken sett opp mot gjerningspersonens forklaring.

 

Dersom påtalemyndighetene konkluderer med at det er skjellig grunn til mistanke, tas det ut en siktelse mot gjerningspersonen. Alternativt iverksettes det pågripelse eller varetektsfengsling. Dersom påtalemyndighetene gjennom etterforskningen finner at det er tilstrekkelig bevis mot gjerningspersonen til at han kan dømmes for det straffbare forholdet, tas det ut tiltale (også kalt tiltalebeslutning). I motsatt fall vil saken henlegges. Tas det ut tiltale vil saken komme opp for domstolene, som kan lede til domfellelse av gjerningspersonen. Dette kan bidra til å forhindre nye straffbare forhold, både mot en selv eller mot andre. 

Dersom du er utsatt for en straffbar handling er det en forutsetning at forholdet anmeldes for å kunne søke om voldsoffererstatning og oppreisning. Dersom forholdet er anmeldt, kan fremsette krav om voldsoffererstatning og oppreisning uavhengig av sakens utfall. 

 

Selv om det kan være en krevende prosess, opplever vi at de fleste er fornøyd med å ha tatt avgjørelsen om å anmelde forholdet, og gir uttrykk for at dette er et viktig steg i rehabiliteringsprosessen. Som bistandsadvokat vil vi sørge for at dine rettigheter ivaretas i alle trinn i prosessen, og vi vil gi god veiledning og oppfølgning og bidra til å skape forutsigbarhet og trygghet med hensyn til prosessen. 

Trenger du bistand med å anmelde et lovbrudd, eller er du i tvil om du skal anmelde? Vi i Advokatfirmaet de Vibe kan hjelpe deg gjennom prosessen. Vi tilbyr rettslig bistand, psykisk støtte, trygghet og forutsigbarhet i en krevende tid.

Ta kontakt med oss for en uforpliktende samtale.

bottom of page