top of page

Tiltak for voldsofre og voldsofres rettigheter 

av advokat Rikke de Vibe, 24. november 2021, revidert 28.02.2024

Er du utsatt for en straffbar handling, er det en rekke tiltak i rettssystemet som kan bidra til å gjøre prosessen enklere for deg. 

Tiltakene det er viktigst å kjenne til er besøksforbud og voldsalarm, men det er også andre tiltak og rettigheter voldsofre har og som det er fint å være kjent med for deg som er utsatt for en straffbar handling.

På denne siden kan du lese mer om tiltak for voldsofre og voldsofres rettigheter i forbindelse med en straffesak. 

BESØKSFORBUD 

1. Hva er et besøksforbud? 

2. Hva skal til for at jeg kan kreve et besøksforbud?

3. Hvor lenge varer besøksforbudet?

4. Brudd på besøksforbud

1. Hva er et besøksforbud? 

Et besøksforbud kan gå ut på å nekte en person å forfølge, besøke eller på annet vis kontakte en annen person.

Et besøksforbud oppleves som et sikkerhetstiltak og virker forebyggende mot vold og trusler.

2. Hva skal til for at jeg kan kreve et besøksforbud?

For at det skal ilegges et besøksforbud må det være grunn til å tro at personen som rammes av forbudet enten vil 1) begå en straffbar handling overfor en person, 2) forfølge en annen person, 3) krenke en annens fred, eller 4) begå ordensforstyrrelser som er særlig belastende for en annen person. 

Det trenger ikke være en dom i saken for å ilegge et besøksforbud. Besøksforbudet besluttes av påtalemyndigheten under etterforskningen av saken. 

3. Hvor lenge varer besøksforbudet?

Et besøksforbud kan ilegges for høyst ett år av gangen. Gjelder besøksforbudet eget hjem, kan forbudet vare i maks tre måneder. 

Hvis du har ønsket et besøksforbud uten at dette har blitt godtatt av påtalemyndigheten, kan du kreve spørsmålet brakt inn for retten. I retten kan din bistandsadvokat representere deg under spørsmålet om besøksforbud skal ilegges. 

4. Brudd på besøksforbud 

Hvis besøksforbudet ikke overholdes bør du ta kontakt med politiet umiddelbart. 

Brudd på besøksforbud kan straffes med bot eller fengsel inntil 1 år (straffeloven § 168). Hvis noen bryter med besøksforbudet kan det være aktuelt med varetektsfengsling. Les nærmere om dette her. Hvis du har opplevd at noen bryter med besøksforbudet, har du krav på bistandsadvokat som dekkes av det offentlige.

Ønsker du et besøksforbud kan du ta kontakt med bistandsadvokatene i Advokatfirmaet de Vibe. Vi hjelper deg med å fremsette og begrunne begjæringen om besøksforbud.  Kontakt oss for en uforpliktende prat. 

VOLDSALARM

1. Hva er en voldsalarm?

2. Når kan jeg få en voldsalarm?

3. Hvor lenge kan jeg ha voldsalarmen?

1 Hva er en voldsalarm?
Voldsalarm er et beskyttelsestiltak for fornærmede som er bekymret for egen sikkerhet eller blir skadet eller truet. En voldsalarm er en GPS som gir deg mulighet til å oppnå rask kontakt med politiet. Hvis alarmen utløses oppretter du kontakt med politiet, og kontakten kan kun brytes fra politiets side. Politiet kan spore hvor du befinner deg. 

2. Når kan jeg få en voldsalarm?

Hvis du er bekymret for din egen sikkerhet, eller blir du skadet eller truet, kan du oppsøke din lokale politistasjon og spørre om å få snakke med noen som arbeider med trusselutsatte personer. Politiet vurderer i disse tilfellene nødvendig beskyttelsestiltak, blant annet voldsalarm. 

For å få en voldsalarm må du fylle ut et søknadsskjema hos politiet. Du må ikke anmelde gjerningspersonen for å få en voldsalarm. Politiet kan derimot selv velge å anmelde lovbrudd som de får kjennskap til, uavhengig av hva du ønsker. Dette kalles offentlig påtale. 

3. Hvor lenge kan jeg ha voldsalarmen?

Du får normalt ikke voldsalarm for mer enn tre måneder av gangen. Det gjøres en ny vurdering av situasjonen når de tre månedene har gått.  

4. Tiltak og rettigheter for voldsofre under rettssaken

Voldsofre har også andre sikkerhetstiltak og beskyttelsesmuligheter i forbindelse med rettsaken. Her oppsummeres enkelte av disse: 

  • Under rettssaken kan du gis adgang til å unnlate å opplyse om hvor du bor eller jobber

  • Retten kan pålegge den siktede eller andre å forlate rettssalen når du forklarer deg. 

  • Retten kan beslutte at saken skal gå helt eller delvis for lukkede dører med referatforbud (dette kan bestemmes før rettssaken starter opp) 

  • Du kan få hjelp til å sette opp en megling med den straffedømte som ledd i å bearbeide voldstraumet du har blitt utsatt for. Denne ordningen er basert på frivillighet fra begge parter.

NYTTIGE LENKER

Kontoret for voldsoffererstatning

Skadeserstatningsloven

Voldsoffererstatningsloven

Dinutvei.no

TryggEst

Regjeringens innsats for voldsofre

Hjelpetelefonen for seksuelt misbrukte

Pårørendesenteret

Unge pårørende

Volds- og overgrepslinjen

Kirkelig ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep

Hjelpetelefonen Mental Helse

Oslo Krisesenter

Dixi Ressurssenter mot voldtekt

Du eier meg ikke

Prosenteret

Utsattmann.no

bottom of page