top of page

Likestillings- og diskrimineringsrett  

I Norge har vi et rettslig vern mot diskriminering og trakassering på grunnlag av kjønn, graviditet, permisjon ved fødsel eller adopsjon, omsorgsoppgaver, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk, alder eller kombinasjoner av disse grunnlagene. Dette reguleres blant annet i likestillings- og diskrimineringsloven og i arbeidsmiljøloven. Både offentlige og private arbeidsgivere har en aktivitets- og redegjørelsesplikt, og myndighetene har en plikt til å forhindre og redusere stereotype oppfatninger, og en plikt til å forebygge og forhindre trakassering og seksuell trakassering. Dessverre er det likevel slik at det ofte forekommer diskriminering og trakassering på arbeidsplassen (og andre steder). 

Likestillings- og diskrimineringsrett går på tvers av flere rettsområder, blant annet arbeidsrett, barnerett, strafferett og utlendingsrett. I Advokatfirmaet de Vibe har vi god kompetanse innenfor alle disse rettsområdene, og vi kan tilby en helhetlig bistand til klienter som har blitt utsatt for diskriminering og/eller trakassering. Vi håndterer saker både for Diskrimineringsnemnda, forliksråd og domstolene og eventuelt opp mot politi og påtalemyndighet dersom dette er nødvendig. 

Vårt salær i saker om trakassering og/eller diskriminering beregnes etter medgått tid. I enkelte tilfeller vil det offentlige dekke kostnadene gjennom ordningen med fri rettshjelp, under forutsetning av lav inntekt og formue.

 

Les mer om våre priser og vilkår her.

For spørsmål og behov for juridisk bistand innenfor likestillings- og diskrimineringsrett, ta kontakt med: 

Advokat Rikke de Vibe

Hva kan vi bistå deg med? 

Rettslig bistand i forbindelse med brudd på likestillings- og diskrimineringsloven 

Politianmeldelse


Forhandlinger med arbeidsgiver 


Fremsette krav om erstatning og oppreisning for trakassering og/eller diskriminering. 
 

Bistand i forbindelse med rettslig prosess: Klage til Diskrimineringsnemnda, søksmålsvarsel, forliksklage, utenrettslige forhandlinger, søksmål og prosedering av saker for domstolene. 

bottom of page