top of page

Anmeldelsen 

av advokat Rikke de Vibe, 12. november 2021

På denne siden kan du lese mer om hva en anmeldelse er, hvem som kan anmelde et lovbrudd og hvordan

lovbruddet anmeldes.

1. Hva er en anmeldelse?

2. Hvem kan anmelde et lovbrudd?

3. Hvordan anmelder man et lovbrudd?

4. Hva skjer etter anmeldelsen?

5. Plikt til å forklare seg sant

6. Kan man trekke en anmeldelse?

1. Hva er en anmeldelse?

En anmeldelse er et varsel om at det har skjedd et mulig lovbrudd. Anmeldelsen markerer starten av etterforskningen av saken. 

Vil du lese mer om etterforskningen? Se her!

2. Hvem kan anmelde et lovbrudd?

En anmeldelse kan enten komme fra en fornærmet i straffesaken, et vitne eller fra politiet selv.

3. Hvordan anmelder man et lovbrudd?

For å anmelde et forhold må man møte fysisk på politistasjonen. Den som anmelder kan enten ha skrevet ned det vedkommende vil anmelde og levere dokumentet til politiet, eller gi en muntlig forklaring til politiet. 

Politiet skal alltid skrive en rapport fra anmeldelsen, som vil inngå i politiets saksdokumenter. 

4. Hva skjer etter anmeldelsen? 

Etter anmeldelsen setter politiet i gang etterforskningen. Politiet kaller inn aktuelle personer til avhør, blant annet den mistenkte, den fornærmede og eventuelle vitner, og innhenter og analyserer bevis. 

Les mer om etterforskningen her.

5. Plikt til å forklare seg sant

Den som leverer en anmeldelse, har en plikt til å forklare seg sant for politiet. Å levere en falsk anmeldelse eller gi en bevisst uriktig forklaring er straffbart og alvorlig, og det kan få store konsekvenser for den som anmeldes.

En falsk eller uriktig forklaring eller anklage kan straffes med fengsel inntil henholdsvis 1 år, 3 år og 10 år avhengig av hvor alvorlig anklagen er. Les mer om falsk forklaring og falsk anklage i straffeloven §§ 221 til 226 (link til Lovdata).

Det er selvfølgelig ikke straffbart å være usikker på hva som har skjedd, eller å ikke huske hendelsesforløpet i detalj.

Men det er da viktig at tvilen kommer frem i forklaringen til politiet. 

6. Kan man trekke tilbake en anmeldelse?

Hvis man har anmeldt et forhold, kan man henvende seg til politiet for å trekke anmeldelsen. Hvis anmeldelsen gjelder et alvorlig lovbrudd, vil politiet som regel fortsette etterforskningen av saken uavhengig av om du ønsker at anmeldelsen skal trekkes. Dette er fordi politiet har en plikt til å forfølge straffbare forhold de gjøres kjent med (dette kalles for "offentlig påtale").

bottom of page