top of page

Fri advokathjelp

I de aller fleste oppdrag vi påtar oss vil vårt salær dekkes av eksterne ordninger.

Det offentlige dekker som regel våre kostnader som forsvarere og bistandsadvokater i straffesaker, og i saker om fri rettshjelp.

I andre tilfeller vil vårt salær kunne dekkes av rettshjelpsforsikringer. 

Les mer om dette under!

Dersom salæret ikke dekkes av andre ordninger ligger vår timepris normalt i området kr 1 800 eks. mva. til kr 3 500 eks. mva. 

Bistandsadvokat

Er du utsatt for en straffbar handling vil du i mange tilfeller ha krav på en bistandsadvokat på det offentliges bekostning. Dette gjelder alle trinn av saken - fra anmeldelsen, i forbindelse med etterforskningen og under avhør og i rettsaken.

 

Les mer om når du har krav på en bistandsadvokat her.

 Dette gjelder blant annet: 

 • Seksuallovbrudd

 • Mishandling i nære relasjoner

 • Misbruk av stilling/overmaktforhold

 • Brudd på besøksforbud

 • Tvangsekteskap, menneskehandel, kjønnslemlestelse o.l.

 • Med mer

 

I tillegg dekker det offentlige kostnadene dersom det er grunn til å tro at du som følge av den straffbare handlingen får betydelig skade på kropp eller helse. Dette må søkes om og begrunnes særskilt i hver enkelt sak. Vi bistår med dette kostnadsfritt på dine vegne.  Dersom det offentlige ikke dekker vårt salær vil vi raskt orientere om dette. Vårt salær vil da beregnes etter medgått tid. 

Fri rettshjelp

Fri rettshjelp innebærer at det offentlige dekker advokatsalæret, og hvor en kun vil måtte betale en mindre egenandel.
Fri rettshjelp avhenger av sakstype, og omfatter blant annet saker om ekteskap, skifte og barn, personskade, usaklig oppsigelse fra bolig eller arbeid og klage i trygdesaker. Fri rettshjelp er som regel betinget av lav inntekt og formue, samt at kostnadene ikke allerede er dekket av en rettshjelpsforsikring.

 

Per 2023 er inntekts- og formuesgrensene for fri rettshjelp:

 • Enslige: Maks brutto årsinntekt kr 350 000 og maks nettoformue kr 150 000

 • Ektefeller og andre som lever sammen: Maks samlet brutto årsinntekt kr 540 000 og maks nettoformue kr 150 000.
   

I særlige tilfeller har du krav på at det offentlige dekker vårt salær uavhengig av inntekt og formue, og hvor det heller ikke vil være noe krav om egenandel. Dette kalles fri rettshjelp uten behovsprøving. Dette omfatter blant annet:

 • Barnevernsaker som er besluttet behandlet i fylkesnemnda

 • Visse andre særlig inngripende tiltak etter barnevernloven (uten at saken er besluttet behandlet i fylkesnemnda).

 • Andre tvangssaker

 • Erstatning for urettmessig straffeforfølgning

Vi oppfordrer deg til å sette deg inn i bestemmelsene i rettshjelpsloven før du kontakter oss. 

Forsvareroppdrag

UNDER RETTSAKEN 

Under rettssaken betaler staten i de aller fleste tilfeller våre kostnader.  Er du tiltalt i en straffesak, har du som hovedregel krav på forsvarer som kan bistå i forbindelse med rettsaken, og du velger selv hvilken forsvarer du ønsker. Staten dekker også våre kostnader i forbindelse med tilståelsessaker, der er snakk om fengselsstraff i mer enn 6 måneder. 

Det er særlige regler for kjøring i ruspåvirket tilstand (promillekjøring), der man som hovedregel ikke har krav på forsvarer på det offentliges regning. Dette gjelder også for saker som bare gjelder forelegg eller inndragning. 

Ta kontakt, så undersøker vi hva slags dekningsmuligheter som finnes i din sak. 

UNDER ETTERFORSKNING

I forbindelse med etterforskning betaler staten våre kostnader i følgende tilfeller: 

 • Ved pågripelse som varer mer enn 4 timer 

 • Ved varetektsfengsling

 • Under varetektsfengsling 

 • I alle trinn av saken dersom den siktede er utilregnelig 

 • I alle trinn av saken dersom den siktede er mindreårig

 • I alle trinn av saken dersom særlige grunner tilsier det

  • For eksempel på grunn av psykiske eller fysiske utfordringer, eller der den siktede har et særlig behov for forsvarer. 

 • Som regel alltid når du er under 18 år. 

Dersom det offentlige ikke dekker vårt salær vil vi raskt orientere om dette. Vårt salær vil da beregnes etter medgått tid. 

Rettshjelpforsikring

Rettshjelpforsikring kan være aktuelt ved en rekke områder, blant annet tvist knyttet til kjøp/salg av eiendom, bil, motorsykkel og båt, håndverkertjenester, nabotvister og jordskifte.

Vi vil i forkant av oppdraget avklare om det foreligger en forsikring som dekker vårt salær.

bottom of page