top of page

Etterforskningen

På denne siden kan du lese mer om hvordan straffesaker etterforskes - fra anmeldelsen, innhenting og analysering av bevis,

bruk av tvangsmidler og avslutningen av etterforskningen (påtaleavgjørelsen). 

Steg 1: Anmeldelsen

En etterforskning starter ved at det leveres inn en anmeldelse. Anmeldelsen kan enten komme fra en som mener å ha blitt utsatt for et straffbart forhold (fornærmede), et vitne eller politiet selv. 

Les mer om anmeldelsen her.

Steg 2: Innhenting og analysering av bevis 

Når anmeldelsen er levert, har politiet/påtalemyndigheten en plikt til å starte etterforskning. Den som er anklaget for lovbruddet vil enten ha status som mistenkt eller siktet under etterforskningen. Hva dette vil si kan du lese om her.

For å finne ut av hva som har skjedd i saken, vil politiet sette i gang ulike etterforskningsskritt. Politiet vil blant annet gjennomføre avhør av den siktede, eventuelle fornærmede, vitner og sakkyndige, og hente inn og analysere bevisene i saken. 

Les mer om bevis og avhør her.

Steg 3: Bruk av tvangsmidler

Som del av etterforskningen kan påtalemyndigheten beslutte at det skal brukes tvangsmidler mot den mistenkte i saken.

 Vanlige tvangsmidler er:

Les mer om bruk av tvangsmidler her.

Steg 4: Avslutning av etterforskningen - påtaleavgjørelsen

Etter politiet har samlet alle bevisene i saken, avsluttes etterforskningen. Påtalemyndigheten skal da gjøre en vurdering av hva som skal skje videre. Dette kalles for en påtaleavgjørelse

De ulike utfallene av en påtaleavgjørelse er: 

  • Saken henlegges

  • Det gis en påtaleunnlatelse

  • Det gis et forelegg

  • Saken går som en tilståelsessak, og tingretten skal avsi en tilståelsesdom

  • Det tas ut tiltale. Den siktede får da status som tiltalt, og saken skal opp til hovedforhandling for tingretten.
     

Les mer om påtaleavgjørelsen og de ulike reaksjonene her.

bottom of page