top of page

Generelle oppdragsvilkår

Nedenfor er våre generelle oppdragsvilkår. Vilkårene gjelder for hvert enkelt oppdrag vi påtar oss. I tillegg til de generelle vilkårene vil vi i forkant av hvert enkelt oppdrag sende en skriftlig oppdragsbekreftelse, med mindre oppdraget er omfattet av offentlige ordninger. 

 

Våre timepriser varierer fra kr 1 800 eks. mva. til kr 3 500 eks. mva. avhengig av sakens karakter, omfang og kompleksitet. Timeprisen avtales før oppdraget starter. 

Innledning

Disse generelle vilkårene gjelder for alle oppdrag utført av Advokatfirmaet de Vibe ("AdV").

 1. De generelle vilkårene gjelder i tillegg til de vilkår som fremkommer av oppdragsbekreftelsen for det enkelte oppdrag eller annen avtale.

 2. Vilkårene i den enkelte oppdragsbekreftelsen går foran de generelle vilkårene, og vil ha forrang ved eventuell motstrid.

 3. De generelle vilkårene overgis klienten sammen med den enkelte oppdragsbekreftelsen ved etableringen av oppdraget og anses vedtatt av klienten med mindre klienten innen rimelig tid tilkjennegir overfor ansvarlig advokat at vilkårene ikke aksepteres.

 4. Med mindre annet er avtalt, gjelder betingelsene ved gjentatte oppdrag for samme klient.

 5. AdVs mål og forpliktelse er å fremme klientens interesser på best mulig måte, innenfor de rammer som følger av denne oppdragsavtale, domstolloven, advokatforskriften, Regler for god advokatskikk, AdVs interne saksbehandlingsrutiner, samt andre relevante regelverk.

 6. Alle advokater tilknyttet AdV har bevilling eller autorisasjon til å drive advokatvirksomhet i Norge utstedt av Tilsynsrådet for advokatvirksomhet.
   

Oppdraget

Oppdraget er beskrevet i oppdragsbekreftelsen for det enkelte oppdrag, supplert av de avtaler som følger av annen muntlig eller skriftlig korrespondanse. Oppdraget kan bli endret eller utvidet underveis etter avtale.

 1. Alle oppdrag knyttes til en ansvarlig advokat i AdV, som vil kunne få bistand fra firmaets øvrige ansatte til gjennomføringen av deler av oppdraget.

 2. For best mulig å kunne fremme klientens interesser, er AdV avhengig av at klienten fullstendig og snarest gir informasjon om sakens faktiske forhold og hvilket resultat klienten ønsker å oppnå i saken.

 3. Alle henvendelser til og fra påtalemyndigheten, domstolene eller motparten skal avklares med eller gå gjennom AdV. AdV og klient skal holde hverandre gjensidig orientert om den kommunikasjon som finner sted mellom involverte parter.
   

Salærberegning

AdVs prinsipper for beregning av salær følger Regler for god advokatskikk.

 1. Med mindre annet er avtalt, er utgangspunktet for faktureringen av oppdraget den tid som er medgått til effektivt og fagmessig arbeid med oppdraget. Våre veiledende timesatser fremgår av oppdragsbekreftelsen for hvert enkelt oppdrag.

 2. Minste timeenhet er 0,25 time (15 minutter). Telefonsamtaler og lignende som ikke består av helt korte beskjeder, avregnes med minimum 0,25 time.

 3. Registrering av tidsforbruket skjer fra det tidspunkt arbeidet er igangsatt.  

 4. Ved endelig salærfastsettelse skal ansvarlig advokat utøve et skjønn hvor det tas hensyn til arbeidets karakter og kompleksitet, sakens utfall, samt hvor effektivt oppdraget er utført. Salæret skal stå i rimelig forhold til oppdraget og arbeidet som er utført.

 5. Klienten er ansvarlig for rettsgebyr, omkostninger til sakkyndige vitner og andre omkostninger som påløper ved en rettslig prosess. Klienten er også ansvarlig for motpartens saksomkostninger hvis de blir ilagt. Saksomkostninger vil ofte, men ikke alltid, kunne belastes den part som ikke får medhold.

 6. AdVs salærkrav mot klienten begrenses ikke av at klienten blir tilkjent mindre i erstatning for saksomkostninger enn salærkravets pålydende.

 7. AdVs salær skal betales uavhengig av saksutfallet.

 8. Er det gitt et estimat for totalt salær for hele oppdraget, er dette kun veiledende for budsjettering, og må ikke oppfattes som en fast pris med mindre annet er uttrykkelig avtalt skriftlig.

 9. I tillegg til salær skal klienten betale for utlegg som AdV har i forbindelse med oppdraget, slik som reiseutgifter, rettsgebyr m.m.

4. Fakturering og betaling

 1. Med mindre annet er særskilt avtalt, fakturerer AdV normalt hver måned med spesifisert faktura. Dette gjelder selv om saken ikke er avsluttet. Forskuddsbetaling kan kreves selv om det ikke er særskilt avtalt.

 2. Med faktura skal følge spesifisert oversikt over utført arbeid.

 3. Alle omkostninger og utlegg som AdV forskutterer, vil bli fakturert sammen med krav på salær. Viderefakturering av utlegg vil kunne medføre merverdiavgift på utlegget.

 4. Betalingsfristen er 10 dager fra fakturadato, med mindre annet er avtalt.

 5. Dersom betalingsfristen ikke overholdes forbeholder AdV seg retten til å:
  a) kreve forsinkelsesrente i henhold til forsinkelsesrenteloven av 17. desember 1976 nr. 100, med tillegg av eventuelle inkasso- og inndrivelseskostnader, og/eller
  b) avbryte all oppdragsutførelse, både i det aktuelle oppdrag og i andre pågående oppdrag.

 6. AdV forbeholder seg rett til å be om innbetaling av forskudd for salær, kostnader og merverdiavgift. En forespørsel om forskuddsbetaling må ikke forstås som et estimat eller tak for AdVs salær, kostnader eller merverdiavgift. Forskudd settes inn på en rentebærende klientkonto i AdV.

 7. Forskudd betalt til klientkonto kan motregnes mot enhver faktura AdV har sendt klienten. Også andre innbetalinger til klientkonto kan motregnes mot enhver faktura AdV har sendt kunden, med unntak for de tilfeller der innbetalingene ble gjort med et annet spesifikt formål.

 8. AdV har ikke kredittrisiko for innestående midler på klientkonti.
   

4. Ekstern dekning av salærkostnader

 1. Visse sakstyper kvalifiserer for ekstern dekning av salærkostnader:
  a) Straffesaker der retten har gitt oppnevning som forsvarer eller bistandsadvokat og salæret dekkes av det offentlige,
  b) Saker med fri rettshjelp der hele eller deler av salæret dekkes av det offentlige, og
  c) Rettshjelpsforsikring der hele eller deler av salæret dekkes av forsikringer.

 2. For saker med fri rettshjelp og rettshjelpsforsikring er klienten ansvarlig for å dekke egenandel der dette er et vilkår for ekstern dekning av salærkostnader.

 3. Klienten oppfordres til å ta spørsmålet om ekstern dekning av salærkostnader opp med ansvarlig advokat for en konkret vurdering.
   

5. AdVs ansvar

 1. AdV er ansvarlig i henhold til alminnelige regler om advokaters profesjonsansvar og er dekket av den lovpålagte sikkerhetsstillelse for utøvelse av advokatvirksomhet, som gjelder uten geografisk begrensning.

 2. Advokatfirmaet er ikke ansvarlig for indirekte tap, herunder tapt fortjeneste.

 3. AdV er ikke ansvarlig for tap som følge av at sakens resultat ikke samsvarer med den vurdering AdV på forhånd har gitt av sakens mulige utfall.
   

6. Behandling av opplysninger - taushetsplikt

 1. Advokater i AdV har forbud mot rettstridig å røpe betrodde hemmeligheter. I tillegg plikter advokatene også å behandle opplysninger utover dette fortrolig. I visse lovbestemte tilfeller gjelder unntak fra taushets- og fortrolighetsplikten.

 2. Med mindre noe annet er avtalt, har AdVs advokater adgang til å dele opplysningene med andre medarbeidere i firmaet så langt det er nødvendig. AdVs øvrige medarbeidere er underlagt den samme taushets- og fortrolighetsplikt som advokatene.

 3. I den grad det er nødvendig for oppfyllelse av oppdraget vil AdV behandle personopplysninger, herunder også særlige kategorier personopplysninger om det er nødvendig, i samsvar med personopplysningsloven og annet regelverk. Andre parter, som motparter, domstol og offentlige organer, vil kun få tilgang til personopplysningene i den grad dette er nødvendig for oppdraget. Klienten har rett til innsyn i og informasjon om de behandlede opplysninger, samt adgang til å kreve retting av mangelfulle opplysninger. Ved spørsmål om vår behandling av personopplysninger kan saksansvarlig advokat kontaktes. Se også om behandling av personopplysninger i AdVs personvernerklæring her.

 4. AdV gjør oppmerksom på at elektronisk datakommunikasjon generelt lider av svakheter som innebærer at uvedkommende under gitte forutsetninger kan få innsyn i kommunikasjonen. I den grad konfidensialitet er nødvendig, vil det kunne treffes sikringstiltak (herunder kryptering og sladding) for å hindre uautorisert innsyn i slik kommunikasjon.  Som et moment i vurderingen om konfidensialitet er nødvendig, vil vektlegges klientens sending av usikret elektronisk informasjon til advokatfirmaet. 

 5. Ved avslutning av oppdraget gis eventuelle originale dokumenter i saken tilbake til klienten eller makuleres etter nærmere avtale. AdV er pålagt å lagre visse dokumenter og opplysninger etter oppdragets avslutning.  AdV kan oppbevare kopi også av øvrige saksdokumenter etter oppdragets avslutning, innenfor de rammer som følger av lovverket. Kopier kan utleveres mot vederlag.

bottom of page