top of page

Erstatning og oppreisning for uberettiget straffeforfølgning 

av advokat Rikke de Vibe, 24. november 2021

Hvis politiet har startet en straffesak mot deg, enten ved å pågripe og/eller varetektsfengsle deg, eller ved å sikte deg for et straffbart forhold du ikke har begått eller av andre grunner ikke kan straffes for, kan du ha krav på erstatning og oppreisning for den uberettigede straffeforfølgningen. Det samme gjelder hvis du blir dømt, men senere frifunnet, men også i andre tilfeller. 

Du har krav på at det offentlige dekker kostnadene ved å bruke en advokat som kan hjelpe deg med å kreve erstatning og oppreisning for uberettiget straffeforfølgning. Du trenger ikke betale noe, verken til advokaten eller i egenandel til det offentlige.

 

På denne siden kan du lese mer om når du kan få erstatning og oppreisning for uberettiget straffeforfølgning og hva som skal til. 

1. Hva er uberettiget straffeforfølgning og hva er erstatning og oppreisning?

2. Erstatning for uberettiget straffeforfølgning: 

3. Oppreisning for uberettiget straffeforfølgning

4. Jeg mener jeg er utsatt for uberettiget straffeforfølgning. Hvordan går jeg frem for å søke erstatning og oppreisning fra staten?

5. Nyttige lenker og videre lesing

1. Hva er en uberettiget straffeforfølgning, og hva er erstatning og oppreisning?

Uberettiget straffeforfølgning kan litt overordnet beskrives som at politiet har satt i gang en straffesak mot deg uten å ha noen god grunn for dette. I så fall skal du kompenseres for dette av staten. Du har krav på både erstatning og oppreisning

Erstatning for uberettiget straffeforfølgning betyr at du har krav på at det offentlige skal dekke ditt økonomiske tap som følge av forfølgningen.

Oppreisning for uberettiget straffeforfølgning er en kompensasjon for en krenkelse eller skade. Dette kommer i tillegg til erstatningen, og skal fungere som et plaster på såret for konsekvensene straffeforfølgningen har hatt for deg.

2. Erstatning for uberettiget straffeforfølgning

Hvem har krav på erstatning for uberettiget straffeforfølgning?

For å ha krav på erstatning må du ha vært siktet i en straffesak – det er ikke nok at du har vært anmeldt eller mistenkt. 

Les mer om hva det vil si å være mistenkt, siktet eller tiltalt her.

Andre kan også ha krav på erstatning hvis man er påført skade eller annen ulempe som følge av granskning, ransaking, beslag, kommunikasjonskontroll eller annet virkemiddel politiet har iverksatt under etterforskningen.

Hva skal til for å få erstatning for uberettiget straffeforfølgning?

Erstatning for uberettiget straffeforfølgning blir først aktuelt hvis du frifinnes, hvis saken mot deg henlegges eller hvis du har vært pågrepet eller fengslet i strid med menneskerettighetene.

Du kan også ha krav på erstatning hvis du har sonet en fengselsstraff, og saken senere gjenåpnes og du får en mildere straff etter saken er gjenåpnet.

Hva kan du kreve erstattet etter en uberettiget straffeforfølgning?

Du kan kreve erstattet ditt økonomiske tap. Et økonomisk tap vil typisk være hvis du har tapt inntekt eller hatt andre utgifter som følge av forfølgningen – også kostnadene til en forsvarer/advokat hvis du har engasjert en advokat for egen regning.

Erstatningen kan reduseres eller falle bort hvis du uten rimelig grunn har nektet å forklare deg i saken eller ikke hjulpet politiet med å opplyse saken, hvis du selv har skyld i at etterforskningen ble iverksatt eller du har latt være å begrense skaden av straffeforfølgningen.

Erstatningen kan ikke reduseres eller falle bort med den begrunnelse at det er mistanke om at du har utvist straffeskyld. Det er dermed uten betydning for størrelsen på erstatningen om politiet mistenker at du har begått lovbruddet.

 

3. Oppreisning for uberettiget straffeforfølgning

Når har du krav på oppreisning for uberettiget straffeforfølgning?

Du har krav på oppreisning hvis du er pågrepet eller varetektsfengslet, men også i andre tilfeller der dette er rimelig.

Les mer om pågripelse og varetektsfengsling her.

Du har også krav på oppreisning hvis du har sonet en fengselsstraff, men senere blir frifunnet hvis saken gjenåpnes.

 

Hva kan jeg kreve i oppreisning for uberettiget straffeforfølgning?

Det er standardiserte beløp man har krav på i oppreisning avhengig av din situasjon: 
 

Hvis du har blitt pågrepet og pågripelsen varer i under 4 timer:

  • Kr 1 000

 

Hvis du har blitt pågrepet i mer enn 4 timer og/eller varetektsfengslet:

  • Kr 1 500 for første påbegynte døgn

  • Kr 1 500 for andre påbegynte døgn

  • Deretter kr 400 for hvert påbegynte døgn, men kr 1 500 per døgn hvis du holdes på glattcelle i mer enn to døgn.

Hvis du har vært i fullstendig isolasjon:
Du har krav på det samme som dersom du har blitt pågrepet eller varetektsfengslet, men erstatningen skal tillegges ekstra 25 %.

Andre tilfeller:

Du har også krav på en ekstra oppreisning hvis spesielle forhold tilsier dette. Det skal i så gis en oppreisning som er en rimelig kompensasjon for belastningen som straffeforfølgningen har medført for deg.

 

Oppreisningen kan må samme måte som erstatningen settes ned eller falle bort hvis du på en eller annen måte har skyld i straffeforfølgningen eller ikke bidrar til å få saken opplyst.

3. Hvordan går jeg frem?

Krav om erstatning og oppreisning for uberettiget straffeforfølgning skal sendes til Statens sivilrettsforvaltning via det politidistriktet som etterforsket saken. Det er Statens sivilrettsforvaltning som behandler søknaden og fatter vedtak i saken. 

 

Vedtaket fra Statens sivilrettsforvaltning kan ikke klages over, og vil derfor være endelig. Er man misfornøyd med vedtaket må man derfor gå til rettssak for å få avgjort saken der.

 

Engasjer gjerne en advokat som kan hjelpe deg med å skrive søknaden og begrunne denne. Advokatfirmaet de Vibe har god erfaring med slike krav, og vi opplever ofte at klientenes krav fører frem. Det offentlige dekker kostnadene, uten kostnad for deg. Du trenger ikke betale egenandel, verken til det offentlige eller til oss.

Har du spørsmål om uberettiget straffeforfølgning eller lurer på om du har krav på erstatning eller oppreisning? Ta kontakt i dag!

4. Nyttige lenker og videre lesing:

Statens sivilrettsforvaltnings sider om erstatning for straffeforfølgning (link)

Forskrift om oppreisning for etter uberettiget strafforfølgning (link)

Straffeprosessloven kapittel 31 om erstatning og oppreisning for uberettiget straffeforfølgning (link)

bottom of page