top of page
Søk
  • Forfatterens bildeRikke de Vibe

Nytt fra Høyesterett om straff for voldtekt med fingre

Oppdatert: 17. mar. 2023

Høyesterett avsa den 16.11.2022 en prinsipiell dom om straffeutmåling ved sovevoldtekt ved bruk av fingre (HR-2022-2225-A). Etter en konkret vurdering ble straffen satt til 2 år og 5 mnd (dissens 4-1).

Dommen gir retningslinjer for bruken av normalstraffenivå i voldtektssaker.


Minstestraffen for voldtekt til samleie er i dag ubetinget fengsel i 3 år, og normalstraffen skal være fengsel i 4 år. Voldtekt med bruk av fingre er ikke voldtekt til samleie etter loven, og utgangspunktet er da at minstestraffen og normalstraffen ikke gjelder for slike voldtekter. Straffen skal i disse tilfellene «fastsettes ut fra lovgivers uttalelser om straffenivået for den aktuelle typen overtredelse, og under hensyn til de nærmere omstendighetene i den enkelte sak», jf. dommens avsn. 20.


Høyesterett har tidligere avgjort at straffen for voldtekt med bruk av en eller flere fingre i skjede og endetarm som et utgangspunkt skal være 3 år og 3 mnd (Rt-2013-848), et utgangspunkt som senere er fulgt opp i rettspraksis ved tilsvarende lovbrudd og som har fungert som en «normalstraff».


Om bruken av dette utgangspunktet har Høyesterett uttalt følgende: «Selv om det tas utgangspunkt i et normalstraffenivå på fengsel i 3 år og 3 måneder for voldtekt ved innføring av fingre i fornærmedes skjede, må det altså foretas en konkret vurdering der det sees hen til blant annet varigheten og intensiteten av fingringen samt hvor skremmende overgrepet var.» (avsn. 48)


Slik vi forstår dommen betyr dette at man ikke slavisk skal forholde seg til utgangspunktet på 3 år og 3 mnd. fengselsstraff som om det var en minstestraff, men at det skal foretas en konkret vurdering av hvert enkelt tilfelle.
41 visninger

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page