top of page
Søk
  • Forfatterens bildeRikke de Vibe

Oslo tingretts dom opphevet

Oppdatert: 3. jun. 2022

Advokatfirmaet de Vibe har bistått en klient som var tiltalt for et voldslovbrudd, og som ble dømt for dette i tingretten. I tingretten spilte påtalemyndigheten av et lydopptak fra en telefonsamtale mellom en av de øvrige tiltalte i saken og et av familiemedlemmene til min klient. Opptaket var et sentralt bevis ved domfellelsen av klienten.


Vi anket over tingrettens dom, idet vi mente det ikke var lov å spille av lydopptaket. Enkelt sagt er grunnen til dette at det ikke er adgang til å fremlegge opptak der en som er fritatt for vitneplikt tar del i opptaket, jf. straffeprosessloven jf. § 216 g, jf. § 122. I dette tilfellet var familiemedlemmet fritatt fra vitneplikt idet det var en av klientens nærstående.


Borgarting lagmannsrett var enig i argumentasjonen, og kom til at tingrettens dom måtte oppheves.


Vi er glade for at klienten får anledning til å prøve saken på nytt uten det ulovlige beviset.


OPPDATERING!: Påtalemyndigheten anket lagmannsrettens dom til Høyesterett. Høyesterett forkastet anken den 29.04.2022, og lagmannsrettens dom er nå rettskraftig.


Det var advokat Rikke de Vibe som bistod klienten.


20 visninger

Siste innlegg

Se alle

Kommentarer


bottom of page