top of page

Pågripelse og varetekt

av advokat Rikke de Vibe, 15. november 2021

Pågripelse og varetektsfengsling er tvangsmidler. Hvis det besluttes pågripelse eller varetektsfengsling, vil du umiddelbart få status som siktet i saken. 

Les mer om pågripelse og varetekt her. 

PÅGRIPELSE

1. Hva er pågripelse?

2. Hva skal til for at politiet kan pågripe deg?

3. Hva skjer når jeg er pågrepet?

1. Hva er pågripelse?

En pågripelse er en form for frihetsberøvelse der du blir anholdt og arrestert av politiet. Du får umiddelbart status som siktet, med tilhørende rettigheter. Dersom pågripelsen har en viss varighet, dekker det offentlige kostnadene ved en advokat. Det offentlige dekker alltid kostnadene dersom du skal fremstilles for varetekt, både til bistand i forbindelse med fengslingsmøter og ved andre spørsmål du måtte ha mens du sitter i varetekt. 

 

NB: Pågripelse er ikke det samme som innbringelse etter politiloven § 8 (link til Lovdata) (for eksempel på grunn av ordensforstyrrelse eller dersom du nekter å etterkomme pålegg fra politiet om å fjerne det fra stedet). Slik innbringelse gir deg ikke status som siktet.

2. Hva skal til for at politiet kan pågripe deg?

For å kunne pågripes må du 1) med skjellig grunn mistenkes for en eller flere handlinger 2) som kan medføre fengselsstraff i 6 måneder eller mer. I tillegg kreves det en særlig grunn til å pågripes der en av tre av alternativer må være oppfylt: 

 

  1. Unndragelsesfare: Det er grunn til å frykte at du vil flykte for å unngå rettssaken mot deg, for eksempel ved å reise ut av landet,

  2. Bevisforspillelsesfare: Det er fare for at du vil ødelegge bevis dersom du løslates, for eksempel fjerne eller ødelegge spor, påvirke vitner eller medsiktede eller tilpasse din forklaring. 

  3. Gjentakelsesfare: Det antas at du vil begå en ny straffbar handling som medfører straff på minimum 6 måneder. 

 

Du kan pågripes uten at et av alternativene over gjelder dersom du er mistenkt for følgende forhold:

I disse tre tilfellene må det enten foreligge en tilståelse fra deg, eller andre forhold som særlig styrker mistanken mot deg, for eksempel klare bevis i form av videopptak, telefonavlytting eller lignende. 

3. Hva skjer når jeg er pågrepet?

Etter pågripelsen skal du så snart som mulig bli avhørt av politiet. Senest innen 2 timer etter pågripelsen skal du gis anledning til å kontakte en forsvarer/advokat etter eget ønske. Innen 48 timer fra pågripelsen, skal det vurderes om det er grunnlag for å varetektsfengsle deg. Dette skal skje i et fengslingsmøte for retten. Det er vilkårene for pågripelse som skal vurderes ved spørsmålet om du skal varetektsfengsles eller løslates (skjellig grunn til mistanke for fengselsstraff i mer enn 6 måneder + unndragelsesfare, bevisforspillelsesfare eller gjentakelsesfare).

VARETEKT

1. Hva vil det si å sitte i varetekt?

2. Hva er isolasjon?

3. Hvor lenge må jeg sitte i varetekt?

4. Hva skjer videre?

1. Hva vil det si å sitte i varetekt?

Å sitte i varetekt innebærer at du over en periode fengsles mens saken er under etterforskning. Varetekt er kun midlertidig. Du kan maksimalt sitte i varetekt i inntil 4 uker av gangen. Når det har gått 4 uker, skal du løslates med mindre påtalemyndigheten begjærer forlengelse av varetektsfengslingen. I så fall skal det avholdes et nytt fengslingsmøte der vilkårene for fortsatt varetektsfengsling skal vurderes av retten (fengslingsforlengelse).

Så lenge du sitter i varetekt kan retten bestemme at du ikke kan få besøk, sende eller motta brev eller bruke telefon (brev- og besøksforbud). Noen ganger bestemmer retten at besøk, brevveksling og telefonkontakt bare under kontroll av politiet. Du har derimot rett til (ukontrollert) skriftlig og muntlig kontakt med din forsvarer så lenge du er i varetekt. 
 

2. Hva er isolasjon?

Retten kan bestemme at du helt eller delvis skal utelukkes fra fellesskap med de andre innsatte når det er fare for at du vil ødelegge eller påvirke bevis dersom du ikke holdes isolert. Isolasjonen kan være delvis ved at du ikke får ha kontakt med enkelte andre innsatte (for eksempel dersom det er flere siktede som er varetektsfengslet i samme sak). 

Er den siktede under 18 år, kan isolasjon ikke besluttes.

 

Det skal mye til for å beslutte isolasjon. Isolasjon kan bare besluttes for 2 uker av gangen, og opp til 6 uker for straffbare forhold med strafferamme inntil 6 år, og opp til 12 uker for straffbare forhold med en strafferamme på 6 år eller mer.

3. Hvor lenge må jeg sitte i varetekt?

Det er ingen begrensning i hvor lenge du kan sitte i varetekt, men i henhold til menneskerettighetene har du krav på at saken prøves for retten innen rimelig tid. Dersom det ikke lenger er grunn til å holde deg i varetekt, skal du løslates. Det vil si når vilkårene for pågripelse og varetektsfengsling ikke lenger er oppfylt. Du skal også løslates hvis retten finner at etterforskningen ikke går raskt nok og det ikke er rimelig at du er i varetekt. 

Du kan holdes varetektsfengslet helt frem til rettssaken kommer opp, og går over på ordinær soning av idømt straff.

Tiden du har sittet i varetekt skal i så fall gå til fradrag fra den samlede fengselsstraffen. Hvis du i tillegg har vært i isolasjon, vil du få fradrag for denne tiden med en ekstra dag per to dagers isolasjon. 

 

Dersom du ikke blir tiltalt i saken og saken henlegges, kan du ha krav på erstatning og oppreisning for uberettiget straffeforfølgning. Det samme gjelder dersom det tas ut tiltale, men du blir frikjent i retten.

Er du utsatt for uberettiget straffeforfølgning? Se her!

4. Hva skjer videre?

Dersom du er pågrepet eller varetektsfengslet har du status som siktet, og du vil dermed ha rett til å bli bistått av en forsvarer etter eget ønske under etterforskningen. Under etterforskningen vil vi følge opp påtalemyndighetene, domstolene og andre aktører i saken, og kontrollere at dine rettigheter ivaretas på alle trinn i prosessen. Våre advokater deltar i fengslingsmøter og bistår under avhør. Når du er pågrepet og pågripelsen er av en viss varighet, dekker det offentlige kostnadene ved en forsvarer. Dersom du fremstilles for varetektsfengsling har du alltid krav på en forsvarer som kan bistå deg under fengslingsmøtet og under varetekten.

Har du spørsmål om pågripelse og varetektsfengsling? Ta kontakt med oss i Advokatfirmaet de Vibe!

bottom of page