top of page

Eiendomsrett

_edited.jpg

Kjøp og salg av eiendom etter avhendingsloven

Ved kjøp av eiendom "som den er" etter avhendingsloven er det spesielle regler og begrensninger med hensyn til hvilke krav kjøper kan fremsette som følge av mangler ved eiendommen. Det er særlige vilkår som må være oppfylt for at eiendommen kan sies å være mangelfull. Advokatfirmaet de Vibe er spesialisert innen kjøp og salg av fast eiendom og kan bistå på en rekke områder, herunder: 

 • Orientering om hvilke reklamasjons- og foreldelsesfrister som løper 

 • Rettslig og faktisk vurdering av mangelskravet og grunnlaget for dette, herunder om det er grunnlag for å holde tilbake deler av kjøpesummen.

 • Veiledning om hvilke mangelsbeføyelser som kan gjøres gjeldende, herunder krav om prisavslag, utbedring, erstatning eller heving.

 • Bistand med underbygging av av kravet

 • Bistand med fremsettelse av reklamasjon og forfølgning av kravet overfor selger. 

 • For selger av eiendom bistår vi med å imøtegå reklamasjon og fremsette krav om betaling dersom kjøper har holdt tilbake deler av kjøpesummen. 

 • Utenrettslige forliksforhandlinger

 • Prosessrisikovurdering

 • Iverksettelse av rettslige skritt, herunder søksmålsvarsel samt forliksklage og eventuelt søksmål. 

 • Rettsmekling

 • Prosedering av saken for domstolene 

Vi tilbyr også bistand i forkant av kontraktsinngåelsen. Vi har omfattende erfaring med utarbeidelse av kjøpekontrakter og kvalitetssikring av salgsdokumentasjon og annet salgsmateriell samt øvrige kontraktsdokumenter, og opplever at en investering i juridisk bistand allerede på dette tidspunktet reduserer risikoen for tvist med tilhørende store kostnader på et senere tidspunkt. 

Kjøp og salg av ny bolig etter bustadoppføringslova

Ved kjøp av nyoppført bolig har man ofte forventninger med hensyn til hvordan boligen vil bli og hvordan fellesarealene på området skal opparbeides. Ofte er forventningene basert på salgsdokumentasjon, herunder kjøpekontrakt, prospekt og illustrasjoner. Når tidspunktet for overtakelse kommer, opplever vi ofte at kjøperes forventninger ikke innfris. Fremsettes det krav overfor utbygger blir disse i stor utstrekning avvist med henvisning til mer eller mindre generelle forbehold inntatt i salgsdokumentasjonen. 

Som forbrukere i en kontrakt med en profesjonell utbygger har man imidlertid særlige rettigheter. Disse er nedfelt i bustadoppføringslova. Utbygger har ikke adgang til å fravike disse i kontraktsdokumentene eller på annen måte fraskrive seg ansvar som begrenser forbrukernes rettigheter. 

Advokatfirmaet de Vibe har langvarig erfaring med forbrukerentrepriser, og våre advokater bistår både utbyggere og forbrukere. Vi kan bistå med en rekke problemstillinger knyttet til kontrakter inngått etter bustadoppføringslova. Vi tilbyr blant annet: 

 • Vurdering av mangelskravet og grunnlaget for dette, herunder om forbuker har grunnlag for å holde tilbake deler av kjøpesummen.

 • Veiledning av hvilke mangelsbeføyelser forbruker kan gjøre gjeldende mot utbygger, herunder krav om utbedring, prisavslag, erstatning, dagmulkt ved forsinkelse eller heving, samt rettidig reklamasjon overfor utbygger

 • For utbyggere bistår vi med å imøtegå reklamasjonen samt videreføre reklamasjonen til eventuelle kontraktsmedhjelpere

 • Utenrettslige forliksforhandlinger

 • Prosessrisikovurdering

 • Iverksettelse av rettslige skritt, herunder søksmålsvarsel samt forliksklage og eventuelt søksmål 

 • Prosedering av kravet for domstolene. 

Vi tilbyr også juridisk rådgivning både til utbyggere og forbrukere i forkant av kontraktsinngåelsen. Vi har omfattende erfaring med utarbeidelse av kjøpekontrakter og kvalitetssikring av salgsdokumentasjon og annet salgsmateriell samt øvrige kontraktsdokumenter, og kan raskt avdekke røde flagg. Vi opplever at en investering i juridisk bistand allerede på dette tidspunktet kan medføre redusere sannsynligheten for at tvist oppstår på et senere tidspunkt med påfølgende store kostnader til advokater. 

Leiekontrakter - husleieloven og standardkontrakter for leie av næringslokaler

Ikke sjelden oppstår det tvist mellom utleier og leietaker i leieforhold. Uenigheten dreier seg ofte om leieobjektets tilstand enten det er ved leietakers innflytting i leieobjektet, eller ved utleiers overtakelse av leieobjektet ved endt leieforhold. Andre problemstillinger som stadig oppstår er plasseringen av ansvaret for alminnelig vedlikehold av leieobjektet, og skillet mellom hva som anses som mangler ved utflytting og det som regnes som alminnelig slitasje og elde. I eksisterende leieforhold kan det videre oppstå uenighet dersom leietaker ikke forholder seg til husordensreglene og/eller andre regler som er fastsatt i leiekontrakten, eller der leietaker ikke betaler husleien i tråd med kontrakten. 


Advokatfirmaet de Vibe har god erfaring med rådgivning i eksisterende og avsluttede leieforhold. Vi bistår både utleiere og leietakere, og tilbyr blant annet: 

 • Juridisk rådgivning i eksisterende leieforhold, herunder veiledning av hvilke krav henholdsvis utleier og leietaker kan gjøre gjeldende i forbindelse med leieforholdet samt bistand med forfølgning av kravet

 • Bistand ved opphør av leieforhold, herunder rettslig rådgivning rundt håndtering av midler på depositumskonto samt veiledning om hvilke krav som kan gjøres gjeldende fra henholdsvis utleier og leietaker etter fraflytting av leieobjektet.

 • Bistand med å forfølge krav

 • Utenrettslige forliksforhandlinger

 • Prosessrisikovurdering

 • Rettsmekling

 • Iverksettelse av rettslige skritt, herunder søksmålsvarsel samt forliksklage og eventuelt søksmål. 

 • Prosedering av saken for domstolene 

Advokatfirmaet de Vibe tilbyr også juridisk rådgivning både til utleiere og leietakere i forkant av kontraktsinngåelsen. Det er ikke alt man har anledning til å avtale i leiekontrakter, og regelverket er ikke alltid like lett tilgjengelig. Vi kan bistå med utarbeidelse av leiekontrakter og kvalitetssikring av kontraktsdokumenter. 

bottom of page