top of page

Siktet

Les mer om hva det vil si å være siktet her.

Siktet

Når er du siktet?

Påtalemyndigheten kan ta ut en siktelse mot deg på ethvert tidspunkt under etterforskningen. Status som siktet får du hvis:

Påtalemyndigheten har erklært deg som siktet,

Forfølgning mot deg innledes ved retten (for eksempel der det er tatt ut tiltale eller der det er begjært rettslig avhør av deg), eller

Der det er besluttet tvangsmidler mot deg, for eksempel ransaking, pågripelse eller varetektsfengsling.

Les mer om tvangsmidler her.

Du får ikke status som siktet dersom du er innbrakt til politistasjonen og holdes midlertidig i politiarresten/glattcella, blant annet pga. ordensforstyrrelser eller lignende.

Les mer om innbringelse i politiloven § 6 her (link til Lovdata).

Hva skal til for at du blir siktet?

Når du er erklært siktet, er dette fordi påtalemyndigheten mener det er skjellig grunn til å mistenke det for et konkret lovbrudd. Det vil si at det må være sannsynlighetsovervekt (dvs. mer enn 50 prosent sannsynlighet) for:

At du er rett gjerningsperson,

At du har utvist nødvendig skyld, og

At forholdet rammes av en straffebestemmelse.


Dine rettigheter som siktet

Rett til å nekte å forklare deg

Rett til å la deg bistå av en forsvarer (i visse tilfeller dekker også det offentlige kostnadene ved dette)

Rett til innsyn i saksdokumentene, så lenge innsyn ikke kan skade etterforskningen

Rett til å begjære etterforskningsskritt som kan avkrefte mistanken mot deg

Rett til å bli varslet om rettsmøter under etterforskningen, og rett (og plikt) til å være tilstede under disse

Rett til å føre bevis i saken og avhøre vitner

Rett til å bruke rettsmidler (for eksempel anke)

Rett til erstatning og oppreisning ved uberettiget straffeforfølgning.


Hva skjer videre?

Hvis det ikke er grunnlag for å opprettholde siktelsen, skal siktelsen trekkes. Dette vil skje hvis du ikke er rett gjerningsperson, hvis det anmeldte forholdet ikke er straffbart, hvis du ikke lenger anses for å ha begått lovbruddet eller hvis det ikke er nok bevis til å gå videre med saken. Er dette tilfellet vil saken mot deg henlegges.

Les mer om henleggelse her.

Har etterforskningen derimot styrket mistanken mot deg, og påtalemyndigheten mener det er bevist utover enhver rimelig tvil at grunnlaget for siktelsen har funnet sted, vil det enten tas ut en tiltale, sendes en begjæring om tilståelsessak eller gis et forelegg eller en påtaleunnlatelse.

Les mer om de ulike reaksjonene her.

bottom of page