top of page

Bygg og anlegg - entrepriserett 

Advokatfirmaet de Vibe er spesialisert innenfor entrepriserett, og har innsikt i alle juridiske aspekter ved rettsområdet. Vi tilbyr juridisk bistand innenfor et bredt spekter av entrepriserettslige problemstillinger i hele verdikjeden - fra kontraktsforhandlinger og utarbeidelse av kontraktsdokumenter, under byggeprosjektet og til sluttoppgjørsdiskusjoner og ved rettslig tvist. 

Vi tilbyr bistand til byggherrer, entreprenører, arkitekter og andre rådgivere/aktører, og har høy kompetanse innenfor:

 • Bustadoppføringslova

 • NS 8401 og NS 8402 (rådgiverkontrakter)

 • NS 8405 og NS 8406 (utførelsesentreprise)

 • NS 8407 og NS 8417 (totalentreprise og totalunderentreprise) 

For spørsmål og behov for juridisk bistand innenfor entrepriserett, ta kontakt med advokat Rikke de Vibe.

Anker 1
Anker 2
Anker 3
Anker 4

Før kontraktsinngåelsen 

Kontraktsforhandlinger

Gjennomgang av tilbud og anbudsgrunnlag

Kvalitetssikring av kontraktsdokumenter og rødflaggsanalyser

Utarbeidelse av entreprisekontrakter og andre kontraktsdokumenter 

Under byggeprosjektet 

Veiledning om varslingsfrister 

Løpende juridisk rådgivning og oppfølgning av kontrakten

Håndtering av endringsmeldinger 

Fremsette, begrunne, dokumentere og underbygge krav om tilleggsvederlag og/eller fristforlengelse​ som følge av

 • Endringer

 • Force majeure

 • Pålegg fra offentlige myndigheter

 • Andre forhold på byggherrens side 

Spørsmål om forsering

Råd ved dokumentasjon av krav, herunder ved underbygging av krav om plunder og heft

Bistand før, under og etter overtakelsesforretning

Ved sluttoppgjøret 
 

Påse at alle frister overholdes

Bistand ved diskusjoner om sluttoppgjør (sluttoppgjørsforhandlinger)

Fremsette innsigelser mot sluttoppgjør 

Fastlegging og underbygging av krav og motkrav: 

 • Krav om tilleggsvederlag og/eller fristforlengelse

 • Krav som følge av plunder og heft

 • Krav om tilleggsvederlag og/eller fristforlengelse

 • Krav som følge av plunder og heft

 • Krav om administrasjonskostnader

 • Krav om rigg og drift i opprinnelig og i forlenget byggetid

 • Krav som følge av av forsinkelse

Beregning av dagmulkt
 

Håndtering av reklamasjoner fremsatt under og etter overtakelse. 

 

Utenrettslige forliksforhandlinger​

Ved rettslig tvist

Prosessrisikovurdering 

Iverksettelse av rettslige skritt:

 • Søksmålsvarsel​

 • Forliksklage til forliksrådet

 • Klage til boligtvistnemnda

 • Søksmål/stevning til tingretten

Voldgift

Håndtering av rettslig prosess fra A til Å

 • Utarbeidelse av stevning eller tilsvar og prosesskriv og sluttinnlegg

 • Bistand ved dokumentasjon og bevisfremleggelse

 • Samtaler med vitner og sakkyndige m.m. 

 • Prosedering av saken for tingretten

Bistand etter domsavsigelse

 • Gjennomgang av dommen og vurdering av om det er grunnlag for å anke

 • Bistand ved anke til lagmannsrett og Høyesterett

bottom of page